02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ด้านวิทยาศาสตร์
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และมูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(The National Natural Science Foundation of China, NSFC)
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และ มูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The National Natural Science Foundation of China, NSFC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992)  โดยได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยร่วมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

 สาขาความร่วมมือ:

ด้านวิทยาศาสตร์ (Sciences)

- Renewable Energy


- Future Earth


- Traditional Medicine


- Biodiversity of Food


- Others


กิจกรรมความร่วมมือ

1.       การทำวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน

2.       การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน

3.       การสัมมนาร่วม/ประชุมทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

4.       การประชุมประจำปีของผู้บริหาร วช. และ NSFC


ประกาศทุน / สัมมนา / บทความทางวิชาการ

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-จีน (NSFC)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2579-2690, 0-2561-2445 ต่อ 203, 207
โทรสาร 0-2561-3049
อีเมล kwansiri.w@nrct.go.th