02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – เยอรมัน 
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และมูลนิธิวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และมูลนิธิวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยเยอรมัน ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขา วิชาการต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ 


สาขาความร่วมมือ: 

- Protestant Theology 

- Biology

- Catholic Theology

- Agriculture and Horticulture

- Law

- Veterinary Medicine

- Economics and Social Sciences 

- Forestry and Timber Science 

- Psychology

- Geo sciences

- Philosophy and Educational Science 

- Chemistry

- Ancient Civilizations

- Mathematics

- Linguistics, Literary Studies and Folkloe, Group A 

- Hydrology and Water Management 

 - Linguistics, Literary Studies and Folkloe, Group B 

- General Engineering Sciences

- History 

- Architecture, Town and Country Planning 

- Art 

- Civil Engineering

- Ethnology

- Mining and Metallurgical Engineering

- History of Natural Sciences, Medicine and Technology 

- Mechanical Engineering

- Geography

- Electronical Engineering

- Theoretical Medicine

- Computer Science

- Practical Medicine

 


กิจกรรมความร่วมมือ 

  1. การแลกเปลี่ยนการวิจัยระยะสั้น (นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเยอรมัน และนักวิจัยเยอรมันเดินทางมาทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยไทย)

  2. การประชุม/สัมมนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยเยอรมัน 


 ประกาศทุน/ สัมมนา / บทความทางวิชาการ 

   - ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร 


รายละเอียดเพิ่มเติม 

งานทุนไทย-เยอรมัน (DFG) ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
 โทรศัพท์ 0-2579-2690, 0-2561-2445 ต่อ 210   โทรสาร 0-2561-3049
 อีเมล์  sirinporn.d@nrct.go.th