02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – อินเดีย ด้านสังคมศาสตร์
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย
(Indian Council of Social Science Research, ICSSR)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

     

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกันเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 ในงาน Thailand Research Expo 2006 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและอินเดียผ่านกิจกรรมการสัมมนาร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการแลกเปลี่ยนบทความ/เอกสารสิ่งพิมพ์  

สาขาความร่วมมือ:

สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

กิจกรรมความร่วมมือ

1. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียในโควตาฝ่ายละ 120 วัน/ปี 
2. การสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย
3. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมระหว่างไทย - อินเดีย   


ประกาศทุน/สัมมนา/บทความทางวิชาการ                             

*ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-อินเดีย (ICSSR)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2579-2690  , 02 - 561 - 2445 ต่อ 210
โทรสาร 0-2561-3049
อีเมล pharot.t@nrct.go.th