02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และองค์การส่งเสริมทางวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น
(Japan Society for the Promotion of Sciences, JSPS)
---------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ การทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ และการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

 สาขาความร่วมมือ:

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Humanities, Social Sciences and Natural Sciences)

กิจกรรมความร่วมมือ

1. การดำเนินงานรูปแบบทวิภาคี ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประกาศทุน: ช่วงเดือนมิถุนายน -กันยายน ของทุกปี
2. การดำเนินงานรูปแบบพหุภาคี เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยไทยเป็นศูนย์รวม (hub) ทางวิชาการระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรูปแบบการให้ทุนวิจัย ดังนี้ 
o โครงการ Asia – Africa Science Platform Program
o โครงการ Core to Core Program 
3. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย จะดำเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 
o การแลกเปลี่ยนภายใต้การทำวิจัยร่วม 
o การประชุม HOPE Meeting  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ไทยได้พบปะนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิจัยรุ่นเยาว์นานาชาติและรับฟังบรรยาย รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อได้รับแรงบันดาลใจในการทำวิจัยและเกิดเครือข่ายความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัยรุ่นเยาว์ซึ่งจะเติบใหญ่เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ประกาศทุน: ช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ของทุกปี

4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
o การประชุมผู้นำสภาวิจัยแห่งชาติเอเชีย” (Asian Heads of Research Councils, ASIAHORCs)   เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่สำคัญร่วมกัน
5. การร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายนักวิจัยระหว่างผู้ได้รับทุนจาก JSPS  ซึ่งกิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 
o การจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจ  
o การจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อต่างๆ 
o การประชุมประจำปีของสมาคมฯ 
o พิธีมอบรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุนของ JSPS 
o การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

ประกาศทุน / สัมมนา / บทความวิชาการ

*ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-ญี่ปุ่น (JSPS)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2579-2285
โทรสาร 0-2561-3049
อีเมล์ arpar.n@nrct.go.th