02 579 1370     ติดต่อ วช. contact here
ค้นหา
เปลี่ยนการแสดงผล smaller  smaller  larger style1  style2  style3

โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) 
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
(The National Research Foundation of Korea, NRF)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  มีภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการติดต่อและส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยไทยกับนักวิจัยต่างประเทศทำให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกองการต่างประเทศ (กกต.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการส่งเสริมความร่วมมือวิจัยของประเทศไทยกับประเทศเกาหลี  วช. ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสองหน่วยงานหลักโดยลำดับ ดังนี้
- พ.ศ. 2535 (1992) ลงนามร่วมกับ The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2550 (2007) ลงนามร่วมกับ Korea Research Foundation (KRF) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 (2009)  ได้เกิดการปฏิรูประบบการวิจัยในเกาหลีซึ่งนำไปสู่การก่อตั้ง “มูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี” หรือ The National Research Foundation of Korea (NRF)   ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ    3 หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของเกาหลี คือ Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF), Korea Research Foundation (KRF) และKorea Foundation for International Cooperation of Science and Technology (KICOS)  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ NRF เป็นหน่วยงานกลางของเกาหลีที่สนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ความร่วมมือของ วช. กับสองหน่วยงานเดิม คือ KOSEF และ KRF เปลี่ยนไปเป็นความร่วมมือกับ NRF แทน ทำให้การดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-เกาหลีของ วช. กับ NRF ในปัจจุบันแข็งแกร่งและครอบคลุมในทุกสาขาวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาความร่วมมือ


ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์


กิจกรรมความร่วมมือ


1. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทยไปเกาหลีและเกาหลีมาไทย

2. ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติของ NRF

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ NRF Capacity Building Workshop ระหว่าง วช. และ NRF

4. กิจกรรมวิชาการอื่นๆ ตามที่เห็นชอบร่วมกัน

ประกาศทุน/สัมมนา/บทความทางวิชาการ

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-เกาหลี (NRF)
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 203
โทรสาร 0-2561-3049     
อีเมล     sasivimol.t@nrct.go.th